INTEGRITETSPOLICYHopsie Daisy värnar om din integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur Hopsie Daisy samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Hopsie Daisy samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.


1.1 Integritetspolicyn gäller då Hopsie Daisy tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Hopsie Daisy, såsom besök på webbplatsen.


1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.


  2. Personuppgiftsansvarig

  Hopsie Daisy är personuppgiftsansvarig för Hopsie Daisys behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


  3. Vad gör vi med din information?
  När du köper något från vår butik så samlar vi in personlig information som du ger oss, till exempel ditt namn, adress och e-postadress. När du är inne i vår butik får vi också automatiskt information om din dators IP-adress så att vi vet vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.


  3.2 Marknadsföring via e-post
  Om du ger oss tillåtelse, kan vi skicka e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.


  3.3 Samtycke
  När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, hantera en leverans eller returnera ett köp, samtycker du till att vi samlar in information och använder den för detta syfte. Om vi ber dig om personlig information för annat syfte, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen be dig direkt så att du kan godkänna detta eller ge dig möjligheten att säga nej.


  Återkallande av samtycke

  Om du ångrar dig och inte vill att vi kontaktar dig, samlar in information eller använder dina uppgifter, kan du när som helst kontakta oss via e-post: info@hopsiedaisy.com


  3.4 Offentliggörande
  Vi kan lämna ut din personliga information om lagen kräver det eller om du bryter mot våra Användarvillkor.


  3.5 One.com
  Vår butik sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras hos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.


  3.6 Betalning
  Om du väljer direktbetalning för att slutföra köpet kan tredje part komma att använda din kreditkortsinformation för detta ändamål. Se 3.8.


  3.7 Tredjepartstjänster
  I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss.

  Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar och betalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den information som vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information.

  Tänk också på att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Det innebär att om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredje part, kan din information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.


  3.8 Länkar
  När du klickar på länkar i vår butik, kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicys.


  3.9 Säkerhet
  För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Om du förser oss med kreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.


  3.10 Åldersgräns
  När du använder denna webbplats bekräftar du att du är myndig i det land eller den stat där du bor eller att du är myndig i det land eller den stat du bor och har gett ditt samtycke till att dina minderåriga barn använder denna webbplats.


  3.11 Ändringar av dessa användarvilkor

  Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst, så var vänlig och kontrollera dem regelbundet.


  Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen.

  Om vi gör väsentliga ändringar i den här policyn kommer vi att meddela dig här att policyn har uppdaterats, så att du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller offentliggör den.


  Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan dina uppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.


  4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

  De personuppgifter Hopsie Daisy samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:


  • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
  • Adress
  • Telefonnummer och e-post
  • Betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • IP-adress och information om din användning av Hopsie Daisys webbplats


  5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

  Hopsie Daisy behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Hopsie Daisy dina personuppgifter i syfte att:


  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
  • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Hopsie Daisys och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
  • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
  • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
  • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.


  Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


  6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter


  6.1 Hopsie Daisy baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.


  6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar och köp.


  6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Hopsie Daisy behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.


  6.4 I vissa fall kan Hopsie Daisy ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


  7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?


  7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Hopsie Daisy kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Hopsie Daisys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.


  7.2 Hopsie Daisy sparar uppgifter om kunder i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Hopsie Daisy.


  8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?


  8.1 Hopsie Daisy kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Hopsie Daisys ägarbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Hopsie Daisy kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.


  8.2 Tredje part som Hopsie Daisy lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Hopsie Daisys och Hopsie Daisys samarbetspartners och ägarbolaget tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Hopsie Daisys avtal med dig som kund.


  8.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Hopsie Daisy om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Hopsie Daisys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


  8.4 Hopsie Daisy kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Hopsie Daisys leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Hopsie Daisy vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.


  8.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.


  9. Ändring av integritetspolicy

  Hopsie Daisy har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Hopsie Daisy kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Hopsie Daisy innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Hopsie Daisy.


  10. Skyddet av dina personuppgifter

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Hopsie Daisy har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.


  11. Dina rättigheter


  11.1 Hopsie Daisy ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.


  11.2 Hopsie Daisy kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


  11.3 Du har rätt att av Hopsie Daisy begära

  a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.


  b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.


  c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.


  d) Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.


  11.4 Hopsie Daisy kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.


  11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.


  11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.


  11.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@Hopsiedaisy.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.


  11.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


  The jewellery world of fun  life is too short not to have fun

  C O N T A C T


  info@hopsiedaisy.com